Inschrijfvoorwaarden

  1. Uw aanmelding is definitief na ontvangst van de volledige toegangsprijs op rekening NL 88 TRIO 019.83.80.720 van de Triodosbank ten name van St. Academie PanSophia.
  2. Bij annulering tot 2 maanden ontvangt u het cursusgeld retour.
  3. Bij annulering tot 1 maand ontvangt u 50% van het cursusgeld retour.
  4. Bij annulering binnen 1 maand voor de themadag vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.
  5. Bij onvoldoende inschrijving of annulering om een andere reden vindt algehele restitutie plaats.

Inschrijfvoorwaarden in PDF


Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bijeenkomsten en activiteiten, waaronder de basiscursus, themazaterdag(en), lezingen, workshops, studiedagen, reizen en excursies.

  1. Het is tijdens de activiteiten van de Academie zonder toestemming niet geoorloofd geluidsopnamen te maken en/of de activiteit op een of meerdere beelddrager(s) (film/foto) vast te leggen.
  2. De Academie behoudt zich het recht voor om, ingeval van verstoring van haar activiteiten, de verstoorder(s) met directe ingang de verdere toegang tot de activiteit en eventuele vervolgactiviteiten te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van betaling plaats.
  3. De deelnemers aan de activiteiten van de Academie doen dit op eigen risico. De Academie is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door deelnemers aan haar activiteiten geleden tijdens of in verband met de activiteiten van de Academie.

Algemene Voorwaarden APS in PDF