Sophia is een Griekse naam voor de Vrouwe die wij ‘Wijsheid’ noemen. In India heet zij Shakti, in het oude Egypte Isis en in oud-Israël Chokma. Pan betekent ‘het totaal omvattend’. PanSophia is de allesomvattende wijsheid.


Missie van Pansophia

Pansophia wil het universele en sacraal vrouwelijke uit voorbije tijden wakker kussen en herinneren. We willen bijdragen en informeren over het herontdekken van de vrouwelijke kant van het goddelijke, de vrouwelijke waarden en de bijdrage van vrouwen in oude en hedendaagse culturen.


Wát is Pansophia
Pansophia is een niet-commerciële stichting die kennis en ervaring wil samenbrengen en delen.
Hiervoor hebben we o.a.:

 • deze website als online kennis- en verhalenbibliotheek en inspiratieplek
 • de facebook pagina
 • cursussen, lezingen en workshops
 • conferenties
 • tentoonstellingen
 • reizen
 • ambassadeurslezingen
 • Sophia groepen in de regio
 • publicaties, waaronder voorlichtingsmateriaal, cultuurhistorische reisgidsen en boeken over specifieke kennisvelden of thema’s.

We zouden graag een vaste plek in het land hebben met een bibliotheek, mediatheek, artotheek en museum ten einde het wereldcultuurgoed uit oude moederculturen bijeen te brengen en te conserveren, te ontdoen van onderwaardering en vooroordelen, op positieve wijze aan het nageslacht te presenteren en door te geven als waardevolle herinneringen uit een ‘heidens’ verleden. Dit zoveel mogelijk in samenwerking met zusterorganisaties in het buitenland.
Helaas is het nog niet zo ver. Misschien kunt u ons helpen?


Stichting Pansophia &

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. We zijn afhankelijk van donaties en giften. Donaties zijn zeer welkom op  NL88 TRIO 0198380720  Triodosbank Zeist.
U kunt hier onze onze statuten, voorwaarden, jaarrekeningen  en jaarverslagen inzien.Wij hebben als Stichting de ANBI status. Dat betekent dat er van uw gift geen schenk- of erfbelasting betaalt hoeft te worden. Op deze wijze komt u schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. 


Organisatie van Pansophia

logo PansophiaHet logo van Pansophia is de levensbloem. Deze bloem bloeit aan de komische boom van leven, die hemel en aarde met de onderwereld verbindt. De wortels reiken tot diep in Moeder Aarde. De boom van leven is een belangrijk symbool in samenlevingen in balans waar ooit harmonie, vrede en overvloed heerste voordat patriarchale tijden van geweld en oorlog aanbraken.

In 2014 is definitief gekozen om de levensbloem ook bestuurlijk binnen de organisatie in de praktijk te brengen en ‘te leven’. Het is een ‘matriarchaal’ organisatiemodel: We streven naar een ‘platte’ en niet-hiërarchische organisatie. In het hart van de bloem bevindt zich het bestuur dat vanuit het hart voeding en ondersteuning geeft aan de bloembladeren. In de buitencirkels – de bloembladeren van de levensbloem – werken teams per project samen. Er is een sfeer van warmte, collegialiteit en toewijding. Stapje voor stapje groeit de organisatie en het bestuur probeert dit groeiproces zo sophiaal mogelijk te begeleiden. Wij gingen en gaan ook in de toekomst voor een rustige en gefaseerde ontwikkeling.


Wie is Pansophia

Pansophia is iedereen die kennis wil delen. Wij zijn het samen. Jij ook!
We hebben ieders wijsheid nodig om ons de oude wijsheden weer te herinneren. Praktisch betekent dit dat we o.a samen aan de website werken. Heb jij een interessante informatie, voel je vrij het in te sturen met een link naar de bron of website. Mail het ons!

Klik hier voor de gezichten achter Pansophia.


De doelstelling van Pansophia

Pansophia is een stichting zonder winstoogmerk met een tweeledige doelstelling:

 1. het herontdekken van de vrouwelijke waarden en de bijdrage van vrouwen aan oude en moderne samenlevingen in balans met als doel:
 2. het bevorderen van het samengaan van vrouwelijke en mannelijke waarden in een nieuw geïntegreerd mensbeeld..

De preambule in de statuten van Pansophia.

Overwegingen bij de oprichting van Pansophia:

 • Dat zich in westerse en niet-westerse culturen een eenzijdig mannelijk godsbegrip en mensbeeld hebben ontwikkeld, waarin de vrouwelijke kant van God en het evenwicht tussen man en vrouw, alsook in de natuur en in het leven in het algemeen zoekgeraakt.
 • dat de mensheid bijgevolg de mannelijke kant van het bewustzijn verstandelijk en gevoelsmatig eenzijdig heeft ontwikkeld en dit bewustzijn dominant is geworden in de omgang tussen mensen, in religie, in de natuur en in het leven in het algemeen.
 • Dat ten gevolge daarvan de kennis van oude matriarchale culturen is zoekgeraakt en eigentijdse vrouwelijke androgyne cultuurbewegingen niet als zodanig worden onderkend, laat staan erkend.
 • Dat het terugvinden van al deze kennis van het grootste belang is om in onze hedendaagse cultuur een nieuwe balans te creëren in de mens, de religie, de natuur, de samenleving en tussen mannen en vrouwen.
 • Dat zich een nieuwe mondiale en interdisciplinaire tak van wetenschap ontwikkeld, die zich ten doel stelt oude matriarchaten en hedendaagse vrouwelijke en androgyne cultuurbewegingen te onderzoeken teneinde de balans tussen God, mens en wereld te helpen herstellen.
 • Dat deze nieuwe tak van wetenschap ook in Nederland tot ontwikkeling moet worden gebracht.

Het Waarom?

Lang geleden, in de prehistorie (40.000-4.000 v. Chr.), leefden mensen in verbondenheid samen, ieder had zijn plaats in de groep, ieder had zijn werkzaamheden. Men leefde met aarde en kosmos en alle levende wezens in grote saamhorigheid.
Het was de tijd van de jagers-verzamelaars. De mannen gingen met elkaar op jacht. De vrouwen verzamelden 75% van het voedsel. Zij hadden kennis van geneeskracht of giftigheid van gewassen; zij waren de genezers, de sjamanen van de stam en onderhielden het contact met de voorouders.
De schepping en het leven werd, vanwege het vrouwelijk vermogen tot voortplanting, als vrouwelijk ervaren en in de vorm van godinnen, de berg, het meer en de boom vereerd.

Matriarchaat
Dat was in de tijd van de matriarchaten of moederculturen: egalitaire samenlevingen, gebaseerd op consensus, waarin het vrouwelijke centraal stond zonder daarbij de balans met het mannelijke te verstoren. Een matriarchaat is een samenleving waarin de stammoeder en de vrouwen een gerespecteerde en centrale positie vervullen en leiding geven zonder te overheersen. Er bestaat een systeem van wijze principes en sociale codes waardoor mensen in vrede met elkaar en in harmonie met de natuur leven. Balans is het sleutelwoord. Matriarchale samenlevingen zijn gericht op de cyclus van geboren worden, sterven en wedergeboren worden. Het leven wordt gezien als een inwijdingsweg die de ziel gaat om tot groter bewustzijn van zichzelf te komen. De mysterietraditie van de moederculturen kende technieken waarin mannen en vrouwen in fysieke eenwording een geestelijke eenwording bereikten.

De mensheid ontwikkelde zich verder en er braken heel andere tijden aan. IJzige tijden, vooral voor het vrouwelijke. Het vaderland kondigde zich aan vanaf 3.000 v. Chr. met het begin van de koper/brons en ijzertijd. De mannen maakten zich los van hun clan. Een meer individuele ontwikkeling begon zich af te tekenen. In diezelfde tijd overspoelden stammen met een patriarchale cultuur uit India met tussenpozen de egalitaire samenlevingen en onderwierpen deze, langzaam maar zeker, aan hun hiërarchische cultuur.
Het christelijke geloof, gebaseerd op een mannelijk godsbeeld, wordt uiteindelijk de algemene godsdienst in Europa. Christelijke godshuizen worden boven op de oude heiligdommen gebouwd. Het eenheidsbewustzijn met de natuur vervaagt en de eerder als heilig vereerde bomen worden omgehakt.
De vrouwelijke kant van God wordt verbannen. Ondergronds leeft zij verder in verborgen symbolen en beelden, maar steeds minder mensen kennen haar nog.

Er wordt een eenzijdig mannelijk godsbegrip en mensbeeld ontwikkeld, waarin het evenwicht tussen man en vrouw alsook in de natuur en in het leven in het algemeen zijn zoekgeraakt. De mensheid heeft bijgevolg de mannelijke kant van het bewustzijn verstandelijk en gevoelsmatig eenzijdig ontwikkeld en dit bewustzijn is dominant geworden in de omgang tussen mensen, in de religie, in de natuur en in het leven in het algemeen. Onbalans creëert chaos en twisten.

Het mannelijke deel van de mensheid kijkt terug op een geschiedenis met helden, heilige mannen, geleerden en goden en identificeert zich daardoor met zijn oorsprong in het verleden. Zij staan in een traditie.
Voor vrouwen is dat nu nog onduidelijk. Met wie in het verleden kunnen zij zich identificeren? Waar hebben vrouwen sporen achtergelaten in de geschiedenis? Wie zijn voorbeelden, heldinnen, heilige vrouwen, wijze vrouwen, godinnen? In welke traditie staan zij?
Pansophia laat mensen kennismaken met deze onderbelichte fase in onze geschiedenis: de periode van het moederland, de moedertaal en de vrouwelijke kant van God.

Met de kennis van het prehistorische moederland verrijkt kunnen we in de hedendaagse ontwikkeling van de mensheid, het mannelijke en vrouwelijke beter en bewuster met elkaar in evenwicht brengen. Daarmee herstelt zich de balans tussen hart en hoofd, binnenkant en buitenkant.

Samenleving in Balans
Een volgende stap in ontwikkeling is nu aan de orde: het duurzaam samenleven van mannen en vrouwen door gebruik te maken van onze creativiteit en ons vermogen te groeien, te veranderen, te nemen, geven en delen, hetgeen feitelijk wil zeggen door gebruik te maken van onze menselijkheid. Het is een bewuste keuze van plaatsbepaling van iedere man en vrouw tussen aarde en kosmos, tussen Moeder Aarde en Godheid.
Door dat te doen wat er te doen is en alleen dat te nemen wat je nodig hebt, kan er een nieuw evenwicht ontstaan in het leven. Zo kan er leefruimte ontstaan voor ontwikkeling van iedereen in zijn/haar eigen uniekheid. Geef kosmische – en natuurwezens, dier, plant en aarde datgene wat hen toekomt en leef in verbondenheid met je medemensen.
Het terugvinden van al de oude kennis is van het grootste belang om in onze hedendaagse cultuur een nieuwe balans te creëren in de mens, de religie, de natuur, de samenleving en tussen mannen en vrouwen. Er ontwikkelt zich een nieuwe mondiale en interdisciplinaire tak van wetenschap, die zich ten doel stelt oude matriarchaten en hedendaagse vrouwelijke en androgyne cultuurbewegingen te onderzoeken teneinde de balans tussen God, mens en wereld te helpen herstellen. Deze nieuwe tak van wetenschap brengt PanSophia nu ook in Nederland tot ontwikkeling.

Help je mee? Heb je interesse? Zijn er vragen? Lees  de artikelen op de website, meld je aan voor de nieuwsbrief, kijk in de webshop of er iets is wat je inspireert op jouw weg en bezoek een van onze cursussen of themadagen.

PanSophia nodigt je uit om met plezier vanuit een ander perspectief naar het verleden, heden en toekomst te kijken.