Het logo van PanSophia is de Levensbloem. Deze bloem bloeit aan de kosmische boom van het leven, die hemel en aarde verbindt. De boom van leven is een belangrijk symbool in samenlevingen in balans waar ooit harmonie, vrede en overvloed heerste voordat patriarchale tijden van geweld en oorlog aanbraken. Het logo zoals het hier boven op de website is afgebeeld staat voor de helft in het donker – het oerdonker vanwaaruit alles is ontstaan, en de andere helft in het witte licht. Dit laat zien dat Sophia zoveel licht als donker vertegenwoordigt, zowel de Hemelse Moeder als Moeder Aarde.

 

De Levensbloem als organisatiestructuur
In 2014 is definitief gekozen het logo van PanSophia ook bestuurlijk binnen de organisatie in de praktijk te brengen en ‘te leven’ . Er is gekozen voor een ‘matriarchaal’ organisatiemodel. Dat wil zeggen dat er bestuurlijk is gekozen voor een ‘platte’ en niet hiërarchische organisatie naar het model van de PanSophia-bloem. Deze PanSophia-Levensbloem draagt, in het hart van de bloem, Sophia en het bestuur dat haar vertegenwoordigt. Vanuit de basiscirkel in het hart stralen bloembladeren in cirkels uit. In de buitencirkels van de Levensbloem werken teams per project samen. Ze worden ondersteund door het bestuur in het hart van de bloem.
Deze bestuurlijke keuze in 2014 heeft in 2015 al duidelijke vruchten afgeworpen. Er is een sfeer van warmte, collegialiteit en toewijding aan Sophia gegroeid, die vanuit de kerncirkel in het hart van de levensbloem van Sophia, naar de diverse teams in de periferie uitstraalt. Stapje voor stapje groeit de organisatie en het bestuur probeert dit groeiproces zo sophiaal mogelijk te begeleiden. Wij gingen en gaan ook in de toekomst voor een rustige en gefaseerde ontwikkeling.

organigram

Organisatie schema Academie PanSophia
In het midden – paarse stip – Sophia, Vrouwe Wijsheid, vaak uitgebeeld door een duif.
Rondom de paarse stip de cirkel het bestuur.
Daaromheen weer de blaadjes van de bloem die gevormd worden door de verschillende groepen die Stichting PanSophia vorm geven.
Onderling zijn het bestuur en alle groepen met elkaar verbonden, zo een hecht team vormend.
Op het laatste plaatje is te zien hoe via de verschillende tussenstappen de Levensbloem het teken van Stichting PanSophia gevormd wordt.

Stichting met een bestuur
Stichting PanSophia is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit: voorzitter, secretaris, penningmeester, algemene leden. Volgens de statuten van de Stichting PanSophia moet het bestuur uit minimaal 5 personen bestaan.
Het bestuur bepaalt het beleid, luisterend naar de wensen vanuit de organisatie en de samenleving en houdt contact met de diverse Sophiagroepen voor het bepalen van het beleid.


Jaarverslagen:Inschrijfvoorwaarden

  1. Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van de volledige toegangsprijs op rekening NL 88 TRIO 019.83.80.720 van de Triodosbank ten name van St. Academie PanSophia te Honselersdijk.
  2. Bij annulering tot 2 maanden ontvangt u het cursusgeld retour.
  3. Bij annulering tot 1 maand ontvangt u 50% van het cursusgeld retour.
  4. Bij annulering binnen 1 maand voor de themadag vindt geen restitutie plaats. Het is wel mogelijk om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen.
  5. Bij onvoldoende inschrijving of annulering om een andere reden vindt algehele restitutie plaats.

Inschrijfvoorwaarden in PDF


Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bijeenkomsten en activiteiten, waaronder de basiscursus, themazaterdag(en), lezingen, workshops, studiedagen, reizen en excursies.

  1. Het is tijdens de activiteiten van de Academie zonder toestemming niet geoorloofd geluidsopnamen te maken en/of de activiteit op een of meerdere beelddrager(s) (film/foto) vast te leggen.
  2. De Academie behoudt zich het recht voor om, ingeval van verstoring van haar activiteiten, de verstoorder(s) met directe ingang de verdere toegang tot de activiteit en eventuele vervolgactiviteiten te ontzeggen. In dit geval vindt geen restitutie van betaling plaats.
  3. De deelnemers aan de activiteiten van de Academie doen dit op eigen risico. De Academie is mitsdien niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, door deelnemers aan haar activiteiten geleden tijdens of in verband met de activiteiten van de Academie.

Algemene Voorwaarden APS in PDF